Navigace:

Alkany, cykloalkany

 

Alkany patří mezi nejjednodušší uhlovodíky.

 

 

Jejich řetězce obsahují pouze atomy uhlíku a vodíku a mezi jednotlivými atomy uhlíku se vyskytují pouze jednoduché vazby. Alkany mají otevřené řetězce.

 

 

Názvy alkanů jsou zakončeny koncovkou an.

 Obecný vzorec alkanů je

 

CnH2n + 2

 

nen udává počet atomů uhlíku ve vzorciVýskyt alkanů


Alkany se vyskytují například v zemním plynu, ropě, v přírodním asfaltu.

 

 

Podle počtu uhlíků v řetězci se mění vlastnosti, například skupenství.

 

 

 • Alkany obsahující jeden až čtyři atomy uhlíku C1 až C4 jsou plyny
 • Alkany obsahující pět až patnáct atomů uhlíku C5 až C15 jsou kapaliny; jsou součástí kapalných paliv, pohonných hmot
 • Alkany obsahující šestnáct a více atomů uhlíku C16 a více jsou pevné látky; jsou součástí vazelín, mazacích olejů, parafinu
 • jedná se o látky nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických rozpouštědlech
 • většinou jsou bezbarvé

 

Názvy prvních dvanácti alkanů

methanmetan

ethanetan

propan

butan

pentan

hexan

heptan

oktan

nonan

dekan

undekan

dodekan

 

U alkenů a alkynů se mění jen koncovka, jinak název zůstává.

Příklady alkanů

Methanmetan

vzorec CH4

 • je bezbarvá plynná látka, je hlavní složkou zemního plynu, bahenního plynu a bioplynu
 • v určitém poměru se vzduchem vytváří výbušnou směs
 • využívá se jako palivo, chemická surovina pro výrobu vodíku acetylenu a sazí, organických rozpouštědel (halogenderivátů methanumetanu)

Ethanetan

vzorec C2H6

 • podobné vlastnosti jako methanmetan
 • je těžší než vzduch
 • využívá se k výrobě halogenderivátů a organických rozpouštědel

Propan a butan

vzorec propanu C3H8, vzorec butanu C4H10

 • propan a butan jsou bezbarvé plyny, které mají větší hustotu než vzduch, jsou hořlavé
 • jejich směs je v určitém poměru se vzduchem výbušná
 • kapalná směs propan - butanu, stlačená v ocelových láhvích, se využívá jako palivo do sporáků, lamp a automobilů, toto palivo se prodává pod názvem LPGelpégé
 • propanbutanová směs se využívá též k vytápění například rodinných domků, kdy je dodávána ve stlačené podobě v takzvaných tancích, jedná se o ekologicky šetrné palivo
 • butan se využívá k výrobě syntetického kaučuku (buta - 1, 3 - dienudyenu)

V tabulce jsou zachyceny jednotlivé typy vzorců základních alkanů. Etanu, propanu a butanu.

Cykloalkany

 

 

Cykloalkany jsou uhlovodíky s jednoduchými vazbami v uzavřeném uhlíkatém řetězci.

 

 

Obecný vzorec cykloalkanů je

 

CnH2n

 

Mezi nejvýznamnější zástupce cykloalkanů můžeme řadit cyklopropan C3H6 a cyklohexan C6H12.

 

 

Cyklopropan

vzorec C3H6

 • je bezbarvý plyn
 • částečně rozpustný ve vodě
 • má narkotické účinky
 • jeho směs se vzduchem po zapálení exploduje

Cyklohexan

vzorec C6H12

 • je bezbarvá kapalina
 • je hořlavá
 • získává se destilací z ropy
 • využívá se jako rozpouštědlo a jako surovina k výrobě syntetických vláken

 

 

.

Autor: Mgr. Jitka Krupařová

Použitá literatura: Doc. RNDr. Beneš Pavel, CSc., PhDr. Pumpr Václav, CSc., Doc. RNDr. Banýr Jiří, CSc. Základy chemie 1. díl pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Nakladatelství FORTUNA 2004. ISBN 80-7168-720-0 Doc. RNDr. Beneš Pavel, CSc., PhDr. Pumpr Václav, CSc., Doc. RNDr. Banýr Jiří, CSc. Základy chemie 2. díl pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Nakladatelství FORTUNA 2003. ISBN 80-7168-748-0 Mgr. Šibor Jiří, Ph.D., Mgr. Plucková Irena, Ph.D. , Mgr. Mach Josef. Chemie, Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů učebnice doporučujeme pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 2013. ISBN 978-80-7289-449-9 Mgr. Šibor Jiří, Ph.D., Mgr. Plucková Irena, Ph.D. , Mgr. Mach Josef. Chemie, Úvod do obecné a anorganické chemie učebnice doporučujeme pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 2010. ISBN 978-80-7289-133-7 Doc. RNDr. Čtrnáctová Hana, CSc., prof. Ing. Kolář Karel, CSc., PaedDr. Svobodová Miloslava, RNDr. Zemánek František. Přehled chemie pro základní školy. SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2006. ISBN 80-7235-260-1