Navigace:

Koncovky podstatných jmen - procvič si

 

Při psaní iměkkého i/ya tvrdého y po obojetných souhláskách v koncovkách podstatných jmen se řídíme vzory.

 

 

 

Postupuj takto:

  1. Převeď si podstatné jméno do jednotného čísla a urči si rod podstatného jména (při tom ti pomohou ukazovací zájmena ten, ta, to).
  2. U rodu mužského urči životnost (tu poznáš tak, že tvar 1.prvního a 4.čtvrtého pádu je shodný u neživotných podstatných jmen a tvar 2.druhého a 4.čtvrtého pádu je shodný u životných podstatných jmen rodu mužského. Například ten sněhulák, 2.druhý pád bez sněhuláka, 4.čtvrtý pád vidím koho, co sněhuláka, 2.druhý a 4.čtvrtý pád je shodný, jedná se o rod mužský životný. Ten hmyz, 2.druhý pád bez hmyzu, 4.čtvrtý pád hmyz, je shodný s prvním pádem, jedná se tedy o podstatné jméno neživotné).
  3. Řekni si dané podstatné jméno v prvním a pak ve druhém pádu, podle zakončení vyber vhodný vzor.
  4. Tento vzor dosaď ve správném pádě a čísle do věty a podle tohoto tvaru poznáš správnou koncovku.

 

V některých případech je dobré si pravopis koncovek pamatovat. Týká se to především koncovek -ami, -emi, -ěmi, -mi v 7.sedmém pádě čísla množného všech podstatných jmen ženského rodu u všech vzorů (ženami, růžemi, písněmi, kostmi), které se všechny píší s iměkkým i.

 

 

Příklad 1jedna:

Doplň správnou koncovku podstatných jmen - rozliš 7.sedmý pád čísla množného rodu ženského od podstatných jmen skloňovaných podle tvrdého vzoru hrad:

 

pod dom-domy,Pauza se strom-stromy, Pauzapod šňůram-šňůrami,Pauza nezdržujte se zbytečnými hádkam-hádkami, Pauzase spěšnými telegram-telegramy, Pauzas dvěma gram-gramy zlata,Pauza barevnými tušem-tušemi,Pauza celými molekulam-molekulami,Pauza s drahokam-drahokamy,Pauza různými zájm-zájmy a zálibam-zálibami

  

ten dům bez domu jako hrad bez hradu, pod domy jako pod hrady napíši tvrdé y

ten strom bez stromu jako hrad bez hradu, se stromy jako s hrady napíši tvrdé y

ta šňůra bez šňůry jako žena bez ženy, pod šňůrami jako pod ženami napíši měkké i

Ta hádka bez hádky jako žena bez ženy, hádkami jako ženami napíši měkké i

ten telegram bez telegramu jako hrad bez hradu, s telegramy jako s hrady napíši tvrdé y

ten gram bez gramu jako hrad bez hradu, s dvěma gramy jako s hrady napíši tvrdé y

ta tuš bez tuše jako píseň bez písně, barevnými tušemi jako písněmi napíši měkké i

ta molekula bez molekuly jako žena bez ženy, celými molekulami jako ženami napíši měkké i

ten drahokam bez drahokamu jako hrad bez hradu, s drahokamy jako s hrady napíši tvrdé y

ten zájem bez zájmu jako hrad bez hradu, různými zájmy jako hrady napíši tvrdé y

ta záliba bez záliby jako žena bez ženy, se zálibami jako ženami napíši měkké i

 
 

 

Příklad 2:

Dosaď si vzory, urči správnou koncovku:

 

bez sol-soli, Pauzabez krás-krásy, Pauzaproti nepřítel-nepříteli, Pauzau ježibab-ježibaby, Pauzao pevné vůl-vůli,Pauza z Opav-Opavy, Pauzas kostm-kostmi, Pauzao zdrav-zdraví, Pauza  na postel-posteli, Pauzave step-stepi, Pauzati sokol-sokoli a orl-orli, Pauzas motýl-motýly, Pauzas vrtul-vrtulí, Pauzapodle busol-buzoly, Pauzamezi pol-poli, Pauzavětrolam-větrolamy

 

ta sůl bez soli jako kost bez kosti, bez soli napíšeme měkké i

ta krása bez krásy jako žena bez ženy, bez krásy napíšeme tvrdé y

ten nepřítel bez nepřítele jako muž bez muže, proti nepříteli jako proti muži napíšeme měkké i

ta ježibaba bez ježibaby jako žena bez ženy, u ježibaby jako u ženy napíši tvrdé y

ta vůle bez vůle jako růže bez růže, o pevné vůli jako o růži napíšeme měkké i

ta Opava bez Opavy jako žena bez ženy, z Opavy jako ze ženy napíšeme tvrdé y

ta kost bez kosti je sám vzor, s kostmi napíši měkké i

to zdraví bez zdraví jako stavení bez stavení, o zdraví jako o stavení napíšeme měkké i

ta postel bez postele jako píseň bez písně, na posteli jako na písni napíšeme měkké i

ta step bez stepi jako kost bez kosti, ve stepi jako v kosti napíšeme měkké i

ten sokol bez sokola jako pán bez pána, ti sokoli jako ti páni napíšeme měkké i

ten orel bez orla jako pán bez pána, ti orli jako ti páni napíšeme měkké i

ten motýl bez motýla jako pán bez pána, s motýly jako s pány napíšeme tvrdé y

ta vrtule bez vrtule jako růže bez růže, s vrtulí jako s růží napíšeme měkké i

ta busolabuzola bez busolybuzoly jako žena bez ženy, podle busolybuzoly jako podle ženy napíšeme tvrdé y

to pole bez pole jako moře bez moře, mezi poli jako mezi moři napíšeme měkké i

ten větrolam bez větrolamu jako hrad bez hradu, větrolamy jako hrady napíšeme tvrdé y

 
 

 

Příklad 3:

Dosaď si vzory, urči správnou koncovku:

 

před šťastnými vítěz-vítězi, Pauzadaleké výprav-výpravy, Pauzapod sedl-sedly, Pauzavydáme se za velkými cíl-cíly, Pauzana nové košil-košili, Pauzas tupými úhl-úhly, Pauzavysoké sebevědom-sebevědomí, Pauzas tvrdými opěradl-opěradly, Pauzazajíc v pytl-pytli

 

před šťastnými vítězi - jako muži měkké i

daleké výpravy - jako ženy tvrdé y

pod sedly - jako pod městy tvrdé y

vydáme se za velkými cíli - jako za stroji měkké i

na nové košili - jako na růži měkké i

s tupými úhly - jako s hrady tvrdé y

vysoké sebevědomí - jako stavení měkké í

s tvrdými opěradly - jako s městy tvrdé y

zajíc v pytli - jako v stroji měkké i

 

 

 

Příklad 4:

Dosaď si vzory, urči správnou koncovku:

 

slon s velkými kl-kly, Pauzaklece s pardál-pardály, Pauzase lv-lvy a se šimpanz-šimpanzi, Pauzaohrada s antilopam-antilopami a zebram-zebrami, Pauza ti motýl-motýli s barevnými křídl-křídly, Pauzasuchozemské želv-želvy, Pauzadíval se na pštros-pštrosy, Pauzamnožstv-množství ptactva, Pauzas jedovatými plaz-plazy, Pauzapozoroval holub-holuby, Pauzadivoké lam-lamy, Pauzapozor na včel-včely a vos-vosy, Pauzahnízda s datl-datly, Pauzavodní červ-červy a žížal-žížaly, Pauzalovečtí ps-psi

 

slon s velkými kly jako hrady tvrdé y 

klece s pardály jako s pány tvrdé y, se lvy jako s pány tvrdé y a se šimpanzi jako s muži měkké i

ohrada s antilopami jako s ženami měkké i a se zebrami jako se ženami měkké i

motýli jako páni měkké i s barevnými křídly jako s městy tvrdé y

suchozemské želvy jako ženy tvrdé y

díval se na pštrosy jako na pány tvrdé y

množství jako stavení měkké i 

s jedovatými plazy jako pány tvrdé y

pozoroval holuby jako pány tvrdé y

divoké lamy jako ženy tvrdé y

pozor na včely a vosy obojí jako ženy tvrdé y

hnízda s datly jako s pány tvrdé y

ti vodní červi jako páni 1.první pád měkké i nebo ty vodní červy jako pány 4.čtvrtý pád tvrdé y a žížaly jako ženy tvrdé y

lovečtí psi - jako páni měkké i

 

 

 

Příklad 5:

Dosaď si vzory, urči správnou koncovku:

 

Kapky vody se leskly jako drahokam-drahokamy.

Na mnoha místech jsou zachovalé starobylé chrám-chrámy.

Kniham-knihami uděláme dědečkov-dědečkovi největší radost.

V údol-údolí, které se táhne mezi les-lesy, vyrostl div krás-krásy.

Topol-topoly slouží jako větrolam-větrolamy.

Na břez-chbřezích rybníka rostly vrb-vrby a topol-topoly.

Tatínkov-tatínkovi se dárky líbily.

Na pol-chpolích zůstaly jen stohy slám-slámy.

Pštros-pštrosi rychle běhají.

Viděli obraz-obrazy se zlacenými rám-rámy.

Před několika nedělem-nedělemi jsme byli na exkurz-exkurzi v tiskárně.

 

Kapky vody se leskly jako drahokamy jako hrady tvrdé y.

Na mnoha místech jsou zachovalé starobylé chrámy jako hrady tvrdé y.

Knihami jako ženami měkké i uděláme dědečkovi jako pánovi měkké i největší radost.

V údolí jako stavení měkké í, které se táhne mezi lesy jako hrady tvrdé y, vyrostl div krásy jako ženy tvrdé y.

Topoly jako hrady tvrdé y slouží jako větrolamy jako hrady tvrdé y.

Na březích jako na lesích měkké í rybníka rostly vrby jako ženy tvrdé y a topoly jako hrady tvrdé y. Tatínkovi jako pánovi měkké i  se dárky líbily.

Na polích jako na mořích měkké í zůstaly jen stohy slámy jako ženy tvrdé y.

Pštrosi jako páni měkké i rychle běhají.

Viděli obrazy jako hrady tvrdé y se zlacenými rámy jako hrady tvrdé y.

Před několika nedělemi jako růžemi měkké i jsme byli na exkurzi jako na růži měkké i v tiskárně.

 

 

 

.

Autor: Mgr.Irena Štychová